top of page
28.07.21-24.jpg

SHPRESET

Installationsguide

.. Åbn e-mail og klik på downloadlinket.

.. Download og gem dng-filerne i din fotostream (på mobil) eller i en mappe (på computeren).

.. Gå tilbage til din startskærm og åbn din Lightroom (mobil/computer).

 

På Mobil: Opret et album ved at vælge “+” og klik på “Opret album”.

 

.. Klik derefter på de tre små prikker til højre i det album, som du har oprettet.

.. Importer dine downloadede dng-filer fra din fotostream, til dit nyoprettede album i Lightroom. Gentag dette trin, indtil alle dng-filer er importeret.

.. Tryk herefter ind på et af dng-filerne.

.. Tryk herefter på knappen øverst til højre med de tre prikker og vælg "opret preset”.

.. Navngiv hvert preset så det passer til dets titel (jeg anbefaler at tilføje "SH" i starten af navnet for at holde dem sammen)

 

Gentag processen for hvert preset. 

På Computer: gå til Library og overfør dng-filerne, som når du skal overfører et billede til Lightroom.

 

.. Tryk derefter på ”Develop” oppe i højre hjørne.

.. Tryk derefter ind på et af dng-filner.

.. Scroll op i toppen af bjælken til venstre og tryk på + ikonet.

.. Hvorefter at du trykker på ”create preset”.

.. I pop-up boksen udfylder du navnet på det givne preset og trykker derefter gem.

Gentag processen for hvert preset. 

Nazare-4.jpg

Sådan benytter du

dit nye preset

 

Mobil: Start med at oprette et nyt album i din LIghtroom app.

.. For at anvende dine presets skal du gå ind på "alle fotos" og importere de fotos, du vil redigere, ved at vælge den blå plus/billede-knap nederst til højre

 

.. Vælg et billede.

.. Tryk på ”presets” i bjælken nederst.

.. Rul ned i bunden og tryk ind på ”User Presets” og dine nye prestes vil dukke op.

.. Tryk på det preset du ønsker at benytte.

.. Klik på fluebenet for at vælge det preset der passer til billedet.

 

.. Nogle fotos kan have brug for lidt mere justering end andre afhængigt af lys, hud toner, skygger og en million andre faktorer.

 

.. For at justere lysstyrken: tryk ind på ”light”.

.. Skift lyset ved at benytte ”Exposure”.

.. Du kan gentage dette med “Color” ved at justere temperaturen for at gøre dit billede lidt varmere eller køligere

 

.. Når du er tilfreds med din redigering, skal du klikke på den lille boks/pil i øverste højre hjørne og "gem til kamerarulle" (maksimum tilgængelig for den bedste kvalitet).

Computer: Gå tilbage til ”Library” og importer de billeder som du ønsker at redigere.

.. Klik tilbage til ”Develop” i øverste højre hjørne.

.. Vælg et billede

.. Vælg dit preset ude i venstre bjælke under ”presets”

.. I bjælken til højre kan du justere yderligere i fx ”Exposure” for lysstyrke, ”Temp” for temperaturen i billedet mv.

.. Leg med det til du er tilfreds.

FÆRDIG! & TAK FRA BUNDEN AF MIT HJERTE! NU ER DU MERE END KLAR TIL AT FÅ DINE BILLEDER TIL AT SHINE. HVIS DU BRUGER DETTE PRESET, BENYT DA MEGET GERNE HASHTAG #SHPRESET, SÅ JEG KAN SE ALLE JERES SMUKKE BILLEDER. ♡

Installation guide

.. Open email and click on the download link.

.. Download and save the dng files in your photo stream (on mobile) or in a folder (on your computer).

.. Go back to your home screen and open your Lightroom (mobile / computer).

 

On Mobile: Create an album by selecting “+” and clicking “Create Album”.

 

.. Then click on the three small dots to the right of the album you created.

.. Import your downloaded dng files from your photo stream, to your newly created album in Lightroom. Repeat this step until all dng files are imported.

.. Then click on one of the dng files.

.. Then press the button at the top right with the three dots and select "create preset".

.. Name each preset to match its title (I recommend adding "SH" at the beginning of the name to keep them together)

 

Repeat the process for each preset.

 

On Computer: go to Library and upload the dng files, like when you need to upload an image to Lightroom.

 

.. Then click on "Develop" in the upper right corner.

.. Then tap on one of the dng files.

.. Scroll up to the top of the bar on the left and press the + icon.

.. After which you press "create preset".

.. In the pop-up box, fill in the name of the given preset and then press save.

 

Repeat the process for each preset.

English

Nazare-4.jpg

How to use

your new preset

 

Mobile: Start by creating a new album in your LIghtroom app.

 

.. To apply your presets, go to "all photos" and import the photos you want to edit by selecting the blue plus / picture button at the bottom right

.. Select an image.

.. Press "presets" in the bar at the bottom.

.. Scroll down to the bottom and press "User Presets" and your new presets will appear.

.. Touch the preset you want to use.

.. Click on the tick to select the preset that matches the image.

 

.. Some photos may need a little more adjustment than others depending on light, skin tones, shadows and a million other factors.

 

.. To adjust the brightness: press "light".

.. Change the light by using "Exposure".

.. You can repeat this with “Color” by adjusting the temperature to make your image a little warmer or cooler.

 

.. When you are satisfied with your editing, click on the small box / arrow in the upper right corner and "save to camera roll" (maximum available for the best quality).

 

Computer: Go back to "Library" and import the images you want to edit.

.. Click back to "Develop" in the upper right corner.

.. Select an image

.. Select your preset in the left bar under "presets"

.. In the bar to the right you can adjust further in "Exposure" for brightness, "Temp" for the temperature in the image, etc.

.. Play with it until you are satisfied.

DONE! & THANK YOU FROM THE BUTTOM OF MY HEART! NOW YOU ARE MORE THAN READY TO GET YOUR PICS IN TO SHAPE AND GIVE THEM A LITTLE GLOVE. IF YOU USE THIS PRESET PLZ USE THE HASHTAG #SOFIEHAMMERPRESET SO I CAN SEE ALL YOUR WUNDERFULL PICTURES OUT THERE. ♡

bottom of page